BROKER Sp. z o.o. - kredyty, leasing, ubezpieczenia, samochody, nieruchomości kredyty... ubezpieczenia... leasing...     
Prościej niż w każdym banku
 
-->
Refinansowy kredyt hipoteczny
   ▪ zawsze taniej,
   ▪ brak opłat,
   ▪ 2 dokumenty.


Kredyt hipoteczny
   ▪ Cele kredytu
   ▪ Kredytobiorca
   ▪ Okres kredytowania
   ▪ Oprocentowanie


Pożyczka hipoteczna
   ▪ Cele kredytu
   ▪ Kredytobiorca
   ▪ Okres kredytowania
   ▪ Wysokośc kredytu
   ▪ Spłata kredytu
   ▪ Zabezpieczenie
   ▪ Udogodnienia
   ▪ Oprocentowanie


Kredyt konsolidacyjny
   ▪ Cele kredytu
   ▪ Kredytobiorca
   ▪ Okres kredytowania
   ▪ Wysokośc kredytu
   ▪ Spłata kredytu
   ▪ Zabezpieczenie
   ▪ Udogodnienia
   ▪ Oprocentowanie


Pożyczka hipoteczna to:
 • Sposób na uzyskanie większych środków finansowych na dowolony cel
 • Wybór walut - PLN lub CHF
 • Okres kredytowania max 21,5 roku
 • Nominalne oprocentowanie już od 4,09%
 • Preferencyjne warunki dla klientów
Umożliwiamy:
 • Wcześniejszą spłatę pożyczki
 • Zmianę waluty, w której rozliczana jest pożyczka
 • Możliwość karencji w spłacie w trakcie obsługi pożyczki
 • Zmianę sposobu spłaty pożyczki
 • Zmianę nieruchomości, która zabezpiecza pożyczkę
 • Zmianę terminu płatności raty
 • Zmianę rodzaju raty ( raty stałe lub malejące)
^ do góry ^


Cel pożyczki:
 • dowolny, nie związany z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą, której zabezpieczeniem zawsze jest hipoteka na nieruchomości.
^ do góry ^


Kredytobiorca - osoba fizyczna posiadająca:
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo obcego państwa,
 • miejsce zamieszkania w Polsce potwierdzone w formie meldunku stałego bądź czasowego na okres nie krótszy niż okres spłaty,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku nieuregulowanego stosunku do służby wojskowej istnieje możliwość udzielenia kredytu, jeśli zostaną spełnione warunki określone przez Bank),
 • zdolność kredytową,
 • WIEK KREDYTOBIORCY - osoba, której dochody stanowią główne źródło spłaty kredytu, w dniu ostatecznej spłaty kredytu nie może przekroczyć 70 roku życia.
^ do góry ^


Okres kredytowania:
 • Maksymalny okres kredytowania wynosi 258 miesięcy (21,5 roku).
 • Okres kredytowania liczy się od dnia podpisania umowy pożyczki i dzieli się na:
  okres wykorzystania kredytu związany z karencją w spłacie kapitału kredytu - maksymalnie 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy kredytowej,
  dodatkowy okres karencji, po zakończeniu okresu wykorzystania - maksymalnie 6 miesięcy
  okres spłaty - maksymalnie 240 miesięcy (20 lat) od dnia końca okresu wykorzystania kredytu i/lub dodatkowego okresu karencji
^ do góry ^


Wysokość pożyczki:
 • minimalna kwota pożyczki wynosi 10 000 PLN
 • maksymalna kwota pożyczki do 60% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości,
 • dodatkowo możemy skredytować opłatę za sporządzenia operatu szacunkowego
^ do góry ^


Spłata kredytu:
 • Spłata może następować w dwóch wariantach:
  - rat malejących
  - rat równych
  Termin spłaty raty należy do decyzji Klienta.
 • W przypadku uzyskania karencji w spłacie kapitału, odsetki naliczane od faktycznie wykorzystanej pożyczki będą podlegały spłacie w okresach miesięcznych.
 • Nadpłata pożyczki na wniosek Kredytobiorcy, może powodować obniżenie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych lub skrócenie okresu kredytowania.
 • W przypadku pożyczki udzielonej w walucie CHF spłata następuje po kursie sprzedaży danej waluty.
^ do góry ^


Zabezpieczenie kredytu:
  Obligatoryjne:

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, obejmującej pełny zakres ubezpieczenia

  Przejściowe:

 • do czasu przedłożenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku, prawnym zabezpieczeniem pożyczki mogą być następujące zabezpieczenia przejściowe:
  - opłata na pokrycie kosztu ryzyka ustanowienia hipoteki pobierana przez Bank i każdorazowo doliczana do kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że pożyczka nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości
  - poręczenie wekslowe osoby (osób) trzeciej
  - kaucja lub cesja praw z rachunku lokat terminowych lub rachunków bankowych wraz z blokadą tych rachunków
W przypadku gdy Kredytobiorcą jest osoba samotna, jedyny żywiciel rodziny lub gdy kredytuje się 60% wartości rynkowej nieruchomości, wymagana jest obligatoryjnie cesja praw z posiadanej polisy (polis) ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w wysokości co najmniej równej kwocie udzielonej pożyczki.

^ do góry ^


Udogodnienia i możliwości:
 • możliwość zmiany waluty pożyczki bez ograniczeń,
 • możliwość łączenia dochodów z osobami trzecimi,
 • szybka obsługa klienta,
 • karencja w spłacie w trakcie obsługi pożyczki,
 • podwyższenie kwoty pożyczki (z możliwością wydłużenia okresu kredytowania),
 • maksymalny okres spłaty do 258 miesięcy (21,5 roku),
 • zmiana przedmiotu kredytowania,
 • przejęcie długu przez osobę trzecią,
 • przystąpienie do długu osoby trzeciej,
 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości osoby trzeciej,
 • system rat stałych i malejących,
Procedura uproszczona:

Procedura uproszczona w pożyczce hipotecznej! Nie musisz przedstawiać zaświadczenia o zarobkach - wystarczy Twoje oświadczenie, a my wyliczymy zdolność kredytową!

Jeśli chcesz wziąć pożyczkę hipoteczną w Santander Consumer Bank i:
 • kwota kredytu nie przekracza 150 tys. zł,
 • wkład własny w wartość inwestycji wynosi min. 70%,
aby wyliczyć Twoją zdolność kredytową potrzebujemy jedynie
oświadczenia o wysokości dochodów - nie wymagamy
zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy.

Jeśli osiągasz dochody z działalności gospodarczej - również potrzebujemy jedynie Twoich oświadczeń związanych z funkcjonowaniem firmy.

Oświadczenie o dochodach weryfikowane jest poprzez potwierdzenie faktu zatrudnienia, obowiązywania odpowiedniego rodzaju umowy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, oprócz oświadczenia o osiąganym dochodzie przedstaw nam swoje oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US.

Dodatkowo, trzeba przedstawić:
 • dokumenty rejestrowe firmy, wraz z Twoim potwierdzeniem, iż dane w nich zawarte są aktualne
^ do góry ^


Oprocentowanie pożyczki

Oprocentowanie standardowe:
Wysokość pożyczki w relacji do wartości nieruchomości
Waluta     do 30%30 - 50%50 - 70%
PLN7,05 %7,45 %7,85 %
CHF4,49 %4,79 %4,99 %

^ do góry ^
© Broker ▪ Sp. z o.o. ▪ Rok założenia 1989 Designed by GoliWeb